Betingelser

Skadedyrproffen.no er en 100% norsk nettbutikk som selger produkter til bruk for skadedyrbekjempelse, skadedyrkontroll og relaterte områder. Vi selger til privatpersoner og andre profesjonelle bransjer (restauranter, hoteller, kafeer, tømrere med flere), men også til profesjonelle skadedyrfirma. Skadedyrproffen.no drives av Skadedyrproffen AS som holder til i Arendal.

Forbrukerkjøp

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett som gjengitt på forbrukertilsynets hjemmesider her.

Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

For deg som kjøper til bruk i en profesjonell virksomhet (hotell, restaurant etc) eller til egen praksis (tømrer etc) så kommer dette ikk eunder forbrukerkjøp-

Avtalen/ betingelser

Partene

Selger:
Firmanavn: Skadedyrproffen AS
Virksomhetsadresse: Breivikveien 8 E, 4810 Eydehavn
Lager: Molandsveien 339, seksjon 20 (besøksadresse)
E-post: kunde@skadedyrproffen.no
Telefon: 94445555
Foretaksregisteret: 930300772

Kjøper:
Kjøper er den personen eller firmaet som foretar bestillingen.

Priser

Alle priser er inklusive mva. med mindre annet er spesifikt oppgitt.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.

Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 14 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Betalingsløsninger:

Klarna Checkout – Betal nå (Visa, Mastercard), Betal senere (faktura) og Del opp (delbetaling)
Vipps – Betaling på mobil.

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

Bestemmelsesstedet er hos kjøperen eller nærmeste utleveringssted med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Ved uavhentet pakke/ forsendelse vil kunde bli belastet fraktkostnader både til og i retur fra hentested.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Normalt ved utlevering eller plassering i postkasse eller på døren. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Angrerett for profesjonelle/forhandlere:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf. Angrerettloven § 1) Ved på forhåndsavtalt returrett så er det den som gjelder.

Angrerett for forbrukere:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Meld angring her

Det kan være fornuftig å ta vare på originalemballasjen dersom du ikke er sikker på at du vil beholde varen.

Kjøper har risikoen for transporten tilbake til oss, samt betale kostnaden for denne. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Varen sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med en kopi av angrerettskjemaet.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig pr. e-post, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren. Hvis det er avtalt at selger skal betale retur så gjelder følgende: Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt.

Kjøperen må selv bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.  Dvs. varen skal kunne selges videre. Produkter med forsegling kan ikke være brutt, da frafaller angreretten. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Visse produkter er imidlertid unntatt fra angreretten. Angreretten gjelder ikke ved forseglede varer som av hensyn til hygiene eller helsevern ikke er egnet for retur, og der forseglingen eller originalpakken er blitt brutt etter levering.

Dersom produktet omfattes av angreretten og kjøper har håndtert produktet på en måte som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon, har selger rett til å gjøre et verdifradrag som tilsvarer produktets nåverdi sammenholdt med produktets opprinnelige verdi.

Uavhentet vare

Dersom kunde ikke henter forsendelse, og den blir sendt i retur til oss, vil kunde belastes alle ekstra kostnader i forbindelse med dette. Det vil si gebyrer og beløp som Skadedyrproffen AS nå dekke til fraktselskap og evt speditør. Dette vil komme til avtrekk på beløpet som vil refunderes til kunde for returnerte varer. Dette gjelder kun standardvarer. Spesialbestilte varer eller tilvirkede varer vil ikke refunderes ved retur pga uavhentet forsendelse. Evt. ny forsendelse ut til kunden må kostes av kunden.

Undersøkelse av varen:

Når kjøperen mottar varen, må kjøper undersøke om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Skade på varen:

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Det skal da registreres et skadeskjema på postkontoret og varen returneres. I tillegg skal det sendes e-post til hei@skadedyrproffen.no med informasjon om ordrenummer, sporingsnummer på pakken og hvilken skade som har oppstått.

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen snarest gi selgeren melding om dette. Bildebevis av varens feil/mangel må sendes på e-post til hei@skadedyrproffen.no innen 7 dager etter varen er mottatt.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren

Oppfyllelse:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøpers rettighet ved mangel

Retting eller omlevering:

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Meld reklamasjon her.

Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving av kjøp:

I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Når selger godtar heving av kjøpet, må kjøper akseptere den tiden det tar fra kreditering i selgers datasystemer til KLARNA har tilbakebetalt beløpet. Beløpet blir alltid tilbakebetalt etter KLARNAS faste rutiner, og beløpet tilbakeføres innpå den konto, eller på det kortet som er brukt ved kjøpet. Dette kan ta noe tid, dette må kjøper aksepter. Selger overfører aldri penger fra sine konti til kjøpers konti direkte. All kreditering skjer gjennom handelssystemet som inkluderer KLARNA.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgers rettigheter ved mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt “Kjøperens rettigheter ved forsinkelse” og “Kjøperens rettigheter ved mangel”.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) her.

0