Veggedyrinvasjonen: Økende utfordringer og forskning på innovative og giftfrie løsninger

Veggedyr (Cimex lectularius), de små blodsugende parasittene som gjør livet surt for mange, har spredt seg i et foruroligende tempo siden årtusenskiftet. I Norge har antallet infestasjoner steget fra rundt 500 bekjempelser i 2007 til et nivå på 2-3000 årlige inngrep og sannsynligvis med noen mørketall. Tallene sank under Covid-19 pandemien på grunn av redusert reiseaktivitet, men vi forventer en oppsving når folk igjen begynner å reise både internt i Norge og til og fra utlandet. Vi i Skadedyrproffen får stadig telefoner fra folk med veggedyrproblemer, så vi merker det øker.

Ikke bare veggedyrbitt men også psykisk stress

Veggedyrene gir ikke bare bittsår og kløe, men kan også forårsake psykisk stress og påvirke den mentale helsen til de som opplever en vedvarende infestasjon i sitt hjem.

Veggedyr er kjent for å være en fysisk plage, men det er mindre kjent at de også kan være en kilde til betydelig psykisk stress. Dette kan ha en negativ innvirkning på livskvaliteten og den generelle helsen til dem som er rammet av infestasjoner.

Vedvarende veggedyrinfestasjoner kan føre til søvnløse netter, da man bekymrer seg for å bli bitt. Dette kan medføre tretthet, konsentrasjonsproblemer og redusert arbeidskapasitet i hverdagen. Tanken på å dele soverommet med blodsugende insekter kan skape angst og utrygghet.

Sosiale relasjoner kan også bli påvirket av skammen og stigmatiseringen rundt veggedyr. Noen kan føle seg ubekvemme med å invitere gjester hjem eller besøke andre, i frykt for å spre skadedyrene. Dette kan i sin tur føre til isolasjon og ensomhet. (Da er det viktig å huske på at veggedyr bryr seg ikke om hygiene. De kommer inn i alle typer hjem.)

Selv om veggedyr ikke er kjent for å overføre sykdommer, kan det vedvarende ubehaget og kløen fra bittene ha en negativ effekt på den psykiske helsen. I alvorlige tilfeller kan det langvarige stresset resultere i depresjon og angstlidelser.

Derfor er det viktig å anerkjenne de psykiske konsekvensene av veggedyrinfestasjoner og sørge for tilstrekkelig støtte og behandling. Dette inkluderer både å bekjempe skadedyrene og å håndtere stresset og de følelsesmessige utfordringene som følger med infestasjonen.

Bekjempelse av disse små plageåndene er derfor viktig for å unngå ytterligere problemer.

Men tradisjonell gift fungerer ikke lenger…

Tradisjonelle sprøytemidler har vist seg ineffektive mot veggedyr, og forskere har derfor rettet søkelyset mot alternative metoder. Et banebrytende prosjekt tar nå i bruk tørkepulver for å eliminere skadedyrene. Pulveret virker ved å absorbere veggedyrenes beskyttende vokslag og tørke dem ut, noe som fører til deres død.

Giftfrie løsninger fungerer, og forskerene vil finne ut hva som er optimalt

Forskerne vil undersøke ulike typer tørkepulver (krystallinsk og amorf silika (SiO2)), doseringsstrategier og eksponeringstider for å finne den mest effektive løsningen. Studiet vil også se nærmere på veggedyrenes atferd i møte med tørkepulveret under bekjempelse.

I tillegg til tørkepulveret vil forskerne utforske potensialet i CO2-aktivering og varmestress.

CO2 fungerer som et signal for veggedyr, som hjelper dem med å finne mennesker og deres blodmåltider. Forskerne håper å utnytte dette signalet for å øke veggedyrenes bevegelse og dermed eksponeringen for tørkepulveret.

Varmestress, som øker metabolismen og væsketapet gjennom respirasjon, kan også bidra til en raskere effekt av tørkepulveret og forsterke responsen til CO2. Det er nevnt at det å øke temperaturen i rommet til for eksempel 35C vil kunne føre til vesentlig raskere bekjempelse av veggedyr, og det forskerne nå ønsker å finne ut av er hvor lite varmt bør det være i et rom for at tørkepulveret skal fungere raskest mulig.

Foreløpig resultat av forskningen

Det er gjort klare funn av at tørkepulver (Som for eksempel den naturlige varianten i InsektNix Spray, og den ennå mer effektive syntetiske varianten i For Bugs Plus og ACO spray) fungerer meget godt. De som behandler flest veggedyrsaker i året i Norge bruker nå så og si bare tørkepulver pluss mekanisk bekjempelse med støvsuger, steamer og veggedyrfeller. Så dette har vi store forventninger til.

Insektnix spray insektnix

 

Mer om prosjektet «Veggedyrbehandling med tørkepulver, CO2-aktivering og varmestress «

Hvem

Veggedyrprosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom aktører som Norsk Hussopp Forsikring, norske skadedyrfirmaer, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Boligbygg Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI).

Mål

Målet er å finne nye og effektive metoder for bekjempelse av veggedyr som samtidig er bærekraftige og skånsomme for innemiljøet.

Veggedyr er en økende utfordring både internasjonalt og i Norge. Ettersom veggedyr er resistente mot tradisjonelle sprøytemidler, fokuserer et nasjonalt forskningsprosjekt på bruk av tørkepulver, CO2-aktivering og varmestress for å bekjempe infestasjonen. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Norsk Hussopp Forsikring, norske skadedyrfirmaer, NIBIO, Boligbygg Oslo og FHI, har som mål å utvikle en mer effektiv og bærekraftig metode for å bekjempe veggedyr og dermed bidra til et bedre innemiljø.

Finansiering

Prosjektet får finansiell støtte gjennom et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Prosjektet krever innsatsen til en avdelingsingeniør i halv tid over to år samt, noe eksperttjenester fra eksterne spesialister.

NHF vil finansiere avdelingsingeniøren for til sammen et årsverk og sørge for nødvendig utstyr, ressurser for publisering og nettverksbygging samt spesialtjenester. FHI vil bidra med forskere og laboratoriefasiliteter, tilsvarer omtrent 12 måneders forskningsinnsats (fordelt på 2 år), samt administrativ støtte. Skadedyrbransjen vil også engasjere seg i prosjektet ved å vie teknikertid til forskningen.

Gjennom dette samarbeidet håper man å finne nye og effektive metoder for bekjempelse av veggedyr, som både er bærekraftige og skånsomme for innemiljøet. Dette er en viktig milepæl i kampen mot veggedyr og vil kunne bidra til bedre løsninger for de som rammes av disse ubehagelige skadedyrene.

Vi i Skadedyrproffen AS heier på dette prosjektet! Vi håper dette gir like stort gjennombrudd for veggedyr som det store skjeggkre-prosjektet hadde for et par år siden da man fant ut at Advion Cockroach Gel fungerer ypperlig mot skjeggkre når den legges ut i mikro åtepunkter.

 

 

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0